ADATVÉDELMI ÉS REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

Mindent megteszünk az adataid biztonságos kezeléséért, ismerd meg adatvédelmi szabályzatunkat.


A BakonyRUN a weboldalon feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus nevezési űrlapok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

Általános rendelkezések

1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban (a továbbiakban: Rendelet) a BakonyRUN (a továbbiakban: "Kezelő");

2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: bakonyrun@bakonyrun.info

3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

A személyes adatok forrása

1. A Kezelő a versenyző beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet a nevezési űrlapon létrehozott elektronikus regisztráció során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze.;

2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;

3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

Az adatfeldolgozás célja

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. Regisztráció a honlapon www.bakonyrun.hu a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően;

2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus regisztráció teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);

3. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;

4. A regisztráció teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 6 hónapig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:

  • Webnode AG (webáruház rendszer);
  • Google Analytics (weboldal statisztika);
  • Jotform
  • Paypal 

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga e-mailben: bakonyrun@bakonyrun.info

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Részvételi szabályzat és felelősségvállalási nyilatkozat tétel 

 Saját magam (továbbiakban: "Én" vagy "saját magam"), illetve gyermekem/az általam gondviselt személy (továbbiakban: "Gondviselt személy") nevében a BakonyRUN (továbbiakban: "Esemény"), a vagy egyéb BakonyRUN tulajdonában lévő, általa működtetett, engedélyezett vagy szponzorált esemény(ek)en megrendezésre kerülő, hozzá kapcsolódó eseményen/tevékenységen/műveleten, továbbiakban: "Esemény") versenyzőként, önkéntesként (vagy egyéb munkatársként) és/vagy nézőként történő részvételem tekintetében a saját magam és az általam Gondviselt személy nevében tudomásul veszem, elfogadom és egyetértek az alábbiakban leírtakkal. 

1; Önkéntes alapon és felelősségem teljes tudatában vállalom, hogy betartok bármilyen az Eseményben Résztvevőként vagy nézőként történő részvételemhez kapcsolódó feltételt és kikötést az eseményen betartom a szabályokat. Ugyanakkor amennyiben az Eseményen való részvételem során szokatlan és/vagy jelentős veszélyt érzékelek, én magam visszavonulok vagy az általam gondviselt személyt visszaléptetem a részvételtől, valamint felhívom a hozzám legközelebb eső személyek figyelmét valamint a versenyt biztosító személyek figyelmét. 

2; Ismerem a BakonyRUN teljes verseny és adatvédelmi szabályzatát, lehetőségem nyílt rám hogy a szabályzatban foglalt szabályokat részletesen megismerjem és azok betartását magam részéről kötelezőnek tekintem. Saját magam és/vagy az általam gondviselt személy nevében nyilatkozom, hogy felelősségem teljes tudatában önkéntesen és szabad akaratomból vállalok és elfogadok minden előzetesen megismert és a verseny során jelentkező ismeretlen kockázatot, még abban az esetben is, ha az mások hanyagságából, gondatlanságából, vagy mulasztásából származik. Saját magam és/vagy az általam gondviselt személy nevében vállalom az összes felelősséget és kockázatot amely az eseményben történő versenyzőként vagy nézőként történő részvételemhez kapcsolódik. 

3; A BakonyRUN részvételemhez kapcsolódó tevékenység komoly sérülés és/vagy halál kockázatát hordozza magában, melyek közül jellemzően, de nem kizárólag, az alábbiak fordulhatnak elő: fulladás, fulladás közeli állapot; végtagok különböző sérülései, végtagficam; végtagrándulás; csonttörés; gerinc sérülés, csontrepedés, hő-és fagysérülések, beleértve az égési sérüléseket; túlterheltségi szindróma; áramütés, egyéb. Eseményben résztvevő személyhez vagy gépjárműhöz köthető cselekedetből, vagy mulasztásból származó sérülés ilyenek lehetnek állatok harapása és/vagy csípése; mérgező növényekkel történő érintkezés; magaslatról bekövetkező zuhanás; különböző tárgyakhoz való csapódás, szívroham; fekáliával szennyezett vízzel, szennyezett iszappal történő érintkezés miatt előforduló betegségek; tartós bénulás; és/vagy halál, kiemelt figyelmességgel és fegyelmezettséggel történő részvétel ellenére is az Eseményen való részvételemmel a személyes és mások testi épségét is veszélyeztetem, de saját és mások testi épségét a tőlem telhető módon megóvom. 

4; Saját magam és/vagy az általam Gondviselt személy, valamint az örököseink, jogutódaink, házastársaink, partnereink, személyes képviselőink és/vagy legközelebbi hozzátartozóink nevében ezennel örökre lemondok jogaimról, az ide vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben, nem támasztok kárigényt, valamint kötelezettséget vállalok az Esemény szervezői a hozzá kapcsolódó jogi és magán személyek és ezen cégek tulajdonosainak, alkalmazottainak, alvállalkozóinak, képviselőinek, megbízottjainak és üzleti partnereinek, valamint az előbbiekben felsoroltakkal közvetlen kapcsolatban álló cégek, média partnerek, önkormányzatok, szponzorok és egészségügyi szolgáltatók (továbbiakban együttesen: a "felelősség alól mentesített személyek") javára. Beleegyezem, hogy a felelősség alól mentesített személyek kártalanítom, kárpótolom és vétlennek ítélem minden a Résztvevő Eseményben való részvételéből származó, vagy az Eseménnyel összefüggésbe hozható felelősségvesztéssel, költséggel, kárigénnyel és/vagy kárral kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólag az ügyvédi díjakat is. 

5; A saját magam és/vagy az általam Gondviselt személy nevében igazolom és megerősítem, hogy hacsak ez másképp nincs jelezve, 18 éves elmúltam, és jelen dokumentumot a saját magam, vagy adott esetben az általam gondviselt személy nevében törvényesen írom alá, gondviselt személy esetén elismerem, hogy a gondviselője Én vagyok és ezt aláírásommal is igazolom a Résztvevő minden olyan betegségtől, sérüléstől és fogyatékosságtól mentes, amely befolyásolhatná az Eseményben történő biztonságos részvételét a Résztvevő fizikailag alkalmas és elegendően edzett ahhoz, hogy részt vegyen az Eseményen, az Esemény napján a Résztvevő egyénileg, vagy állami egészségbiztosítással rendelkezni fog. Kijelentem, hogy a Résztvevő és (adott esetben) én, az általam Gondviselt személy szülőjeként/törvényes gyámjaként, tisztában vagyok az Eseményben történő részvételből eredő kockázatokkal, és kellő tájékoztatást kaptam róluk, a Részvevő Eseményben történő részvétele pedig teljesen önkéntes, a résztvevő felelőssége teljes tudatában cselekszik. 

6; A saját magam és/vagy az általam Gondviselt személy nevében engedélyt adok az Eseményen történő részvételéről készült összes fényképet, videofelvételt, mozgóképet, felvételt vagy bármely más hang- és képfelvételt törvényes célból az Esemény azt örökre felhasználja, reprodukálja, értékesítse, közzétegye online és offline felületeken valamint terjessze, vállalom hogy Résztvevőként nem leszek jogosult ezekkel kapcsolatban semmiféle ellentételezésre, az eseményen készült képeket Résztvevőként szabadon felhasználhatom. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a Résztvevőként rólam készült összes fényképet, videofelvételt, mozgóképet, felvételt vagy bármely más hang- és képfelvételt az Esemény szervezői és a hozzá köthető felelősség alól mentesített személyek szerzői joggal védjék. 

7; Az Esemény fenntartja annak jogát, hogy az Eseményt elhalasszák, töröljék vagy módosítsák amennyiben olyan időjárási körülmények vagy más tényezők állnak fenn melyek befolyásolják a résztvevők biztonságát/egészségét vagy veszélyeztetik a résztvevők testi épségét. Az Esemény nem kötelezhető bármely Résztvevő bármely részvételi díjának visszatérítésére az Esemény törlése miatt. 

8; Az Eseményen való részvételemmel hozzájárulok és kifejezetten belegyezem hogy résztvevőként Esemény szervezői és a hozzá köthető felelősség alól mentesített személyek ellen sem Én, sem pedig örököseim, jogutódom, házastársam, partnerem, személyes képviselőm és/vagy legközelebbi rokonom nem indít peres eljárást semmilyen jelenlegi vagy jövőbeni eseménnyel kapcsolatban, eseményekben történő részvételhez kapcsolódó követeléssel.

 9; Amennyiben jelen Lemondó nyilatkozatot, Felelősség alóli mentesítést, Pereskedés elkerülésére vonatkozó kötelezettségvállalást és Kép közzétételét tartalmazó dokumentum rendelkezéseit bármely illetékes bíróság érvénytelenítené vagy végrehajthatatlannak nyilvánítaná, úgy az idevonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben, az összes egyéb itt szereplő rendelkezés marad továbbra is teljes mértékben érvényes és hatályos.

 10;A saját magam és/vagy az általam Gondviselt személy nevében hozzájárulok, hogy az Eseményen való részvétellel kapcsolatban felmerülő sérülés vagy megbetegedés esetén elsősegélyben és más orvosi kezelésben vagy egyéb ehhez kapcsolódó szolgáltatásban részesítsenek, illetve ezúton mentesítem és felmentem a Mentesítetteket az ilyen kezelésből és/vagy szolgáltatásból származó bármely és összes felelősség és kárigény alól. Továbbá hozzájárulok és beleegyezem, hogy megszerzem, rendelkezésre bocsátom és ha szükséges, engedélyezem az ilyen szolgáltatást és vagy kezelést nyújtó egyének számára a személyes egészségügyi információim felhasználását és felfedését és aláírok bármely olyan kiegészítő dokumentumot, amelyet az ilyen információkkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban a szolgáltatásért felelős személyek szükségesnek ítélnek meg. 

A felelősségvállalási nyilatkozatot minden versenyzőnek alá kell írnia és a verseny napján a regisztrációs sátornál kollégáinknak át kell adnia. 

Záró rendelkezések

1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon [….] Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja a részvételi szabályzatban foglaltakat, a felelősségvállalási nyilatkozatban foglaltakat és azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti és a lehető legjobb tudása szerint megismerte azokat.  

3. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a regisztrációs űrlapon.

4. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közzétett honlapon érhető el.


Ezek a szabályok hatályba lépnek [2018.03.01]